VTPMML
LATVIJAS UNIVERSITĀTES
Vides un tehnoloģisko procesu
matemātiskās modelēšanas laboratorija
LV

UK
Facebook Jaunumi Piedāvājumi Personāls Kontakti Arhīvs • meteo • klimats
Vides procesi
Tehnoloģiskie procesi
Citi
ERAF
GORWIND
TEMPUS
KALME
Aktuālie projekti
Pabeigtie projekti
Metodikas
Programmas
Mērierices
Gadi
Autori
Latvija
Ārzemes
MHD School 2019
MMP 2017
MEP 2014
OpenFOAM 2011
MMP 2010
Doktorantu kursi 2010
MEP 2008 CD
MMP 2006

Virzieni vides procesu pētījumos

Fizikālā okeanogrāfija

Piekrastes hidro- un morfodinamika

Ostu hidroinženierija

Upju hidroloģija un hidrodinamika

Ūdens kvalitāte

Hidroģeoloģija

Svarīgākie pētījumu virzieni:

 • Fizikālo lauku mērījumi Rīgas jūras līcī, upēs un rezervuāros (sadarbībā ar Latvijas Zivsaimniecības pētniecības institūtu)
 • Fizikālo lauku vertikālās struktūras dinamikas modelēšana (T, S, apmaiņa caur atmosfēras/okeāna virsmu)
 • Nestacionāru fizikālu lauku (viļņi, straumes, pasīvie piemaisījumi, E. Coli lauks, masas pārnese, morfodinamika) modelēšana piekrastes zonā*
 • Hidrodinamikas operacionālā modelēšana Rīgas jūras līcī
 • Fizikālo lauku modelēšana upēs*
 • Integrālie ilgtermiņa modeļi piekrastes sanešu pārnesei
 • Mākslīgo tipisko un kritisko datu kopu sintēze prognostiskiem (īstermiņa, sezonāliem un ilglaicīgiem) aprēķiniem
 • Pazemes ūdeņu filtrācijas procesu modelēšana un vizualizācija 3D ģeoloģiskās struktūrās*
 • Ūdens kvalitātes modelēšana (BSP, ĶSP, skābeklis, biogēni, barības ķēdes)*
 • Ūdens kvalitātes pētījumi (sadarbībā ar LU Bioloģijas institūtu) upēs
 • Internetā bāzētu informācijas tehnoloģiju attīstīšana, apvienojot datu asimilācijas sistēmas (datu piegādātājus), matemātiskos modeļus (modelētājus) un lēmumu pieņemšanu (galalietotājus). (Sadarbība ar Brandenburgas Tehnisko Universitāti)
 • Okeanogrāfisko iekārtu projektēšana un izveidošana (sadarbībā ar “Baltic Instruments, Ltd.”)
*sadarbībā ar SIA "Procesu analīzes un izpētes centrs"