VTPMML
LATVIJAS UNIVERSITĀTES
Vides un tehnoloģisko procesu
matemātiskās modelēšanas laboratorija
LV

UK
Facebook Jaunumi Piedāvājumi Personāls Kontakti Arhīvs • meteo • klimats
Vides procesi
Tehnoloģiskie procesi
Citi
ERAF
GORWIND
TEMPUS
KALME
Aktuālie projekti
Pabeigtie projekti
Metodikas
Programmas
Mērierices
Gadi
Autori
Latvija
Ārzemes
MHD School 2019
MMP 2017
MEP 2014
OpenFOAM 2011
MMP 2010
Doktorantu kursi 2010
MEP 2008 CD
MMP 2006

Pētnieks, Dr. Fiz. Sergejs Pavlovs

Personas dati
Vārds, uzvārds Sergejs Pavlovs
Dzimšanas datums 1955.gada 29.aprīlis
Svešvalodas
Latviešu brīvi
Krievu dzimtā
Angļu labas lietišķās iemaņas
Izglītība
1979 – 1982 Latvijas Universitātes (LU) klātienes aspirants specialitātē "Teorētiskā un matemātiskā fizika"
1972 – 1977 LU Fizikas un matemātikas fakultātes fizikas specialitātes dienas nodaļas students
1962 – 1972 Rīgas 23. vidusskolas skolnieks
Kvalifikācija
1992 Fizikas doktors (Latvija)
1984 Fizikas un matemātikas zinātņu kandidāts (PSRS), specialitāte "01.02.05 – šķidruma, gāzu un plazmu mehānika"
Pedagoģiskais darbs
1989 – 1992 LU Matemātikas un informātikas institūta datorapmācības laboratorija – pedagoģiskā eksperimenta Rīgas 40. un Jelgavas 3.vidusskolās vadītājs eksperimentālajam integrētam kursam "Dabaszinātnes"
1977 – 1987 LU Fizikas un matemātikas fakultātes lektors, asistents – mācību kursi "Hidrodinamika, siltuma un masas pārnese elektromagnētiskajā laukā", "Elektrodinamika", "ESM un programmēšana", "Fizika"
1976 – 1977 Rīgas 23.vidusskolas fizikas skolotājs
Pētnieciskais darbs
Kopš 2007 LU Fizikas un matemātikas fakultātes Vides un tehnoloģisko procesu matemātiskās modelēšanas laboratorijas pētnieks
Kopš 2004 SIA "Modulus" pētījumu vadītājs
1994 – 2004 SIA "Insaits" pētījumu vadītājs
1985 – 1994 LU Matemātikas un informātikas institūta datorapmācības laboratorijas vadītājs, vadošais pētnieks, vecākais pētnieks
1975 – 1984 LU Fizikas un matemātikas fakultātes Elektrodinamikas un nepārtrauktās vides mehānikas katedras vecākais pētnieks, pētnieks, asistents, laborants
Zinātnisko pētījumu tēmas
Kopš 2007 Pārneses procesu dinamikas modelēšana strukturētu, porainu un daudzslāņu materiālu tehnoloģijās, ievērojot fizikālās mijiedarbības un īpašību nelinearitāti
Kopš 2005 Modelēšanas un inženieranalīzes programmatūras un augstas veiktspējas skaitļošanas sistēmu tirgus analīze
Kopš 2002 Informācijas tehnoloģiju un komunikāciju attīstības vēsture
1993 – 2004 Integrācijas, vēsturiskā un darbības pieejas starppriekšmetu kursu satura izpētē un izstrādē
1989 – 1994 Dabaszinātņu priekšmetu un integrētu kursu mācību satura izpēte un izstrāde, izmantojot kā bāzi modelēšanas metodoloģiju, vēsturisko un darbības pieeju apmācībā
1985 – 1990 Pasākumu izstrāde ESM un mikroprocesoru tehnikas izmantošanai mācību procesā, programmu un metodiskā nodrošinājuma radīšana un eksperimentālā pārbaude
1975 – 1993 Matemātisko modeļu, skaitlisko metožu un programmu kompleksu izveidošana elektromagnētiskā lauka, turbulentās MHD-plūsmas un siltuma lauka aprēķiniem metalurģijas iekārtās
Zinātniskās kvalifikācijas celšana
XII/1984 Fizikas un matemātikas zinātņu kandidāta disertācijas "Vadoša šķidruma noslēgtas plūsmas elektromagnētiskā laukā skaitliskā modelēšana" aizstāvēšana Ļeņingrādas politehniskajā institūtā (PSRS)
Izdevējdarbība
Kopš 2005 Žurnāla "CAD/CAM/CAE Observer" redaktors
1992 – 2004 Izdevniecības "Insight®" galvenais redaktors
1988 – 1992 LU Matemātikas un informātikas institūta zinātniskā rakstu krājuma "ЭВМ в образовании" redakcijas kolēģijas loceklis
1978 – 1987 LU Fizikas un matemātikas fakultātes zinātniskā rakstu krājuma "Электродинамика и механика сплошных сред" redakcijas kolēģijas loceklis
Ekspertīze
1991 LR Ministru Padomes Nacionālo lietu departamenta ekspertu grupas loceklis par izglītību krievu valodā Latvijas Republikā
1987 – 1989 PSRS Pedagoģijas Zinātņu Akadēmijas Kompleksās pētniecības programmas "ЭВМ в школе" koordinācijas padomes loceklis
1987 – 1989 LR Izglītības Ministrijas Informātikas metodiskās komisijas loceklis
Zinātniskās, zinātniski-metodiskās publikācijas, mācību līdzekli, tulkojumi
meklēt publikācijas kopējais skaits - ap 100, zinātniskie izdevumi (Latvijas Zinātņu Akadēmijas Vēstis, Magnetohydrodynamics, CAD/CAM/CAE Observer, Информатика и образование, Научные труды Латвийского университета utt.)
pēdējo 5 gadu laikā - 6 raksti, 2 mācību grāmatas, 15 tulkojumi