VTPMML
LATVIJAS UNIVERSITĀTES
Vides un tehnoloģisko procesu
matemātiskās modelēšanas laboratorija
LV

UK
Facebook Jaunumi Piedāvājumi Personāls Kontakti Arhīvs • meteo • klimats
Vides procesi
Tehnoloģiskie procesi
Citi
ERAF
GORWIND
TEMPUS
KALME
Aktuālie projekti
Pabeigtie projekti
Metodikas
Programmas
Mērierices
Gadi
Autori
Latvija
Ārzemes
MHD School 2019
MMP 2017
MEP 2014
OpenFOAM 2011
MMP 2010
Doktorantu kursi 2010
MEP 2008 CD
MMP 2006

TEMPUS

Septembris, 2013

Ar noslēguma konferenci Samaras tehniskajā universitātē š.g. septembrī sekmīgi noslēdzās TEMPUS projekta realizācija, kas ilga trīs gadus. Klātesošie dažādu Krievijas augstskolu pārstāvji tika iepazīstināti ar:

  • izstrādāto programma doktorantu apmācībai Krievijas tehniskajās universitātēs elektrotehnoloģiju jomā;
  • 6 izstrādātajiem mācību kursiem un sagatavoto mācību materiālu saturu.

Projekta ietvaros tika realizēti 2 divu nedēļu un 4 nedēļas intensīvās apmācības kursi Krievijas elektrotehnisko specialitāšu doktorantiem un jaunajiem pasniedzējiem Pēterburgā, Samarā, Krasnojarskā un Novosibirskā. Konferencē tika prezentētas ari 6 kolektīvi sagatavotās un gan krievu, gan angļu valodā izdotās mācību grāmatas šajos kursos.

pic pic pic

Aprīlis-maijs, 2013

Projekta ietvaros 2013.g. aprīlī-maijā laboratorijā praktizējās Sanktpēterburgas valsts elektrotehniskās universitātes pētnieks Dr. ing. Igors Pozņaks un aspiranti Marija Maksimenko, Aleksandrs Muratovs. Prakses laikā viņi aprobēja izstrādāto lekciju kursu "Special IV - MHD lietojumi metalurģijā", iepazinās ar mācību procesa organizāciju LU FMF un zinātniskajiem pētījumiem MHD jomā VTPMML un LU Fizikas institūtā, kā arī uzstājās ar savu pētījumu rezultātu prezentācijām 2 Fizikas nodaļas zinātniskajos semināros.

pic pic pic
pic pic pic

Aprīlis, 2013

No 22. līdz 26. aprīlim Samāras Valsts tehniskajā universitātē notika tematiskais lekciju kurss aspirantiem "Elektrotehnisko procesu optimizācija un vadība", kur virkni lekciju nolasīja arī projekta pārstāvis no LU FMF Andris Jakovičs.

pic pic pic
pic pic pic

Marts, 2013

Tempus projekta ietvaros Dr. Ludmilas Gorevas vadībā VTPMM laboratorijā martā praktizējas 3 pārstāvji no Novosibirskas Valsts tehniskās universitātes. Rit intensīvas darbs pie sagatavojamajiem mācību materiāliem elektrotehnoloģiju procesu modelēšanas jomā. Viesi 27. martā uzstājas arī seminārā ar referātu par saviem zinātniskajiem pētījumiem un iepazinās ar mācību procesa organizāciju LU FMF fizikas nodaļā.

pic pic pic

Februāris, 2012

2012.g. 28. un 29. novembrī LU notika projekta ekspertu grupas darba apspriede, kurā tika izvērtēti izstrādātie mācību materiāli un sagatavota programma lekciju ciklam "Specific III", kas notiks aprīlī Samārā. Pasākumā piedalījās pārstāvju no Vācijas, Itālijas, Polijas, Latvijas un Krievijas.

pic pic pic

Novembris, 2012

Laikā no 11. novembra līdz 7. decembrim laboratorijā stažējās Sibīrijas Federālās universitātes profesors Viktors Timofejevs un trīs viņa doktoranti. Šajā laikā tika izstrādāti mācību materiāli speckursiem "Magnetohidrodinamikas pielietojumi". Praktikanti tika iepazīstināti ar mācību procesu un pētījumiem LU FMF Fizikas nodaļā un Fizikas Institūtā , kā arī piedalījās Baltijas ERASMUS MUNDUS/TEMPUS informācijas seminārā.

2012 2012

20. novembrī LU Fizikas institūtā notika seminārs, kurā Sibīrijas Federālās universitātes Krasnojarskā Elektrotehnoloģiju katedras vadītājs prof. Viktors Timofejevs un viņa doktoranti, kas TEMPUS projekta ietvaros praktizējas LU VTPMML, iepazīstināja daudzskaitlīgos semināra dalībniekus ar mācību procesu un industriāli orientētajiem zinātniskajiem pētījumiem MHD savā universitātē Klātesošie uzdeva ļoti daudz jautājumu. Pēc semināra viesi iepazinās ar LU Fizikas institūta pētījumiem šajā jomā – īpašu interesi izraisīja mūsdienīgās šķidrā metāla sūknēšanas iekārtas.

pic pic pic
pic pic pic

Jūlijs, 2012

2012.g. 12.–14. Jūlijā Gallio (Itālija) notika projekta kārtējā apspriede, kurā tika saskaņots plāns un materiāli, kas sagatavojami 3. specializētajai kursa sadaļai "Optimizācijas un kontroles sistēmas elektrotehnoloģijās". Ar preses relīzi un TV ziņu informāciju par šo pasākumu var iepazīties Asiago pilsētas mājas lapā (itāliski).

Līdz šim jau pilnībā sagatavoti materiāli bāzes kursa 1. un 2. daļai, atbilstošie lekciju kursi attiecīgi tika nolasīti Krievijas doktorantiem St. Pēterburgā un Novosibirskā. Kursa 1. specializētā daļa "Induktīvās sildīšanas tehnoloģijas" arī sagatavota un šī gada maijā tika nolasīta St. Pēterburgā. Nobeigumam tuvojas kursa 2. specializētās daļas "Loka krāšņu lietojumu teorija un prakse" izstrāde, šīs lekcijas plānots nolasīt Novosibirskā š. g. septembrī. Kursa noslēdzošās 4. specializētās sadaļas "MHD tehnoloģijas" plānošanas apspriede notiks Rīgā Latvijas Universitātē š.g. 27.–29. novembrī.

Jūlijs, 2011

Tika pabeigta projekta ietvaros izstrādātā mācību konspekta "Basic" materiālu (aptuveni 350 lapaspuses) rediģēšana un tie ir nodoti izdošanai angļu un krievu valodās.

Maijs, 2011

Projekta izpildes pirmajā pusgadā tika izveidota mācību programma un sagatavoti mācību materiāli (konspekts un prezentācija) bāzes kursam Krievijas Augstskolu elektrotehnisko specialitāšu doktorantiem. Projekta dalībnieki no mūsu laboratorijas izstrādāja nodaļas par siltuma un plūsmas procesu modelēšanu.

Laikā no 16. līdz 28. maijam sekmīgi ritēja kursa aprobācija Pēterburgas Valsts Elektrotehniskajā universitātē 20 doktorantiem no 4 Krievijas partneraugstskolām.

Marts, 2011

Realizējot TEMPUS programmas projektu "Energoefektīvu elektotehnoloģiju doktorantūras studijas Krievijas universitātēs" praktikanti no Sibīrijas federālās universitātes Krasnojarskā vairākkārt apmeklēja LU Fizikas institūtu un iepazinās ar tur veiktajiem pētījumiem MHD jomā. Sagaidāms, ka prakse sekmēs ne tikai apmācības kvalitāti projekta partneruniversitātē Krasnojarskā, bet stimulēs arī jaunu pētniecisko kontaktu veidošanos un sadarbību industriālo tehnoloģiju jomā

pic pic pic
pic pic pic

Februāris, 2011

17. februārī laboratorijā notika zinātniskais seminārs "Pieredze un projekti MHD pētniecibas un ražošanas centrā", kur E. Pavlovs, V. Goremikins un M. Katcajuks iepazīstināja ar darbiem, ko MHD metalurģisko iekārtu izstrādes jomā Sibīrijas Federālajā universitātē Krasnojarskā vada prof. V. Timofejevs. Referāts izsauca lielu klātesošo, it īpaši LU Fizikas institūta pētnieku interesi. Minētie speciālisti 1 mēnesi praktizējas LU  VTPMML realizējamā TEMPUS projekta ietvaros.

pic pic pic pic pic pic

Janvāris, 2011

Laika periodā no 2010.g. novembra – 2012.g. oktobrim laboratorija piedalās TEMPUS programmas projekta „Energoefektīvu elektotehnoloģiju doktorantūras studijas Krievijas universitātēs” (PhD Education in Energy Efficient Electrotechnologies at Russian Universities) realizācijā (projekta Nr.  511086-TEMPUS-1-2010-1-DE-TEMPUS-JPCR). Projekta koordinators ir ilggadīgs LU VTPMML sadarbības partneris Leibnica Hannoveres universitātes Elektrotehnoloģiju institūts (vad. prof. B. Nacke). Partneri projekta realizācijā kopā ar Latvijas universitāti ir Padovas universitāte Itālijā un Silēzijas tehniskā universitāte Polijā. No Krievijas projekta partneri ir Pēterburgas valsts elektrotehniskā universitāte, Samaras valsts tehniskā universitāte, Novosibirskas valsts tehniskā universitāte un Sibīrijas federālā universitāte Krasnojarskā.

Projekta ietvaros paredzēts :

  • Izstrādāt virkni studiju kursu, lekciju konspektu un mācību materiālu (angļu un krievu valodās), tai skaitā par siltuma un vielas apmaiņu elektrotehnoloģiskās iekārtās, magnetohidrinamisko metožu lietojumiem metalurģijā un multifizikālo procesu matemātisko modelēšanu;
  • Aprobēt izstrādātos kursus doktorantu un jauno pasniedzēju auditorijā minētajās Krievijas universitātēs;
  • Uzstādīt apmācībai nepieciešamo aparatūru un datortehniku, kā arī sniegt tās apgūšanai  nepieciešamo atbalstu Krievijas partneraugstskolās;
  • Nodrošināt iespēju doktorantiem un jaunajiem pasniedzējiem no minētajām Krievijas universitātēm praktizēties energoefektīvu tehnoloģiju jomā Eiropas Savienības augstskolās.

No VTPMML projekta realizācijā piedalās A. Jakovics, S. Pavlovs u.c. pētnieki. Uzsākta bāzes kursa siltumfizikas un hidrodinamikas teorētisko sadaļu izstrāde. Jau februāra mēnesī laboratorijā praksi uzsāks 2 doktoranti un 1 pasniedzējs no Sibīrijas Federālās universitātes – katru gadu LU praktizēsies 6 partneraugstskolu pārstāvji. Maijā plānots pirmais divu nedēļu apmācības cikls Pēterburgas valsts elektrotehniskajā universitātē – katru gadu paredzēti 2 šādi apmācības cikli.

Projekta realizācija būtiski sekmēs doktora studiju modernizāciju energoefektīvu elektrotehnoloģiju jomā Krievijas universitātēs un sekmēs kontaktu veidošanos ar attiecīgās jomas speciālistiem Krievijā.

TEMPUS Padova
Projekta vadības grupas apspriede Padovas universitātē